Boligretten og retshjælpsforsikringer

Lejebolig

Boligretten er en domstol, der hører ind under byretten, som behandler tvister mellem lejer og udlejer. En boligretssag føres som en civil retssag, og det vil altid være omkostninger i forbindelse med retssagen. Det kan blive meget dyrt for parten som skal betale for alle omkostningerne. Det er muligt at tegne en retshjælpsforsikring, som dækker udgifterne i forbindelse med retssager. Retshjælpsforsikringen er en fast del af eksempelvis en privat indboforsikring, og en række vilkår må være opfyldt for at forsikringen skal dække omkostningerne. De fleste har derfor allerede i forvejen en retshjælpsforsikring uden at vide det.

Hvilke forsikringer indeholder retshjælpsforsikring?

Indboforsikring, bygningsforsikring, motorkøretøjsforsikring og bådforsikring, indeholder alle de samme vilkårene for retshjælpsforsikring. Tvistens karakter er afgørende for, hvilken forsikring der kan dække tvisten. Sager som bliver ført i Boligretten er typisk dækket af indboforsikring, hvis du er lejer. Retshjælpsforsikring vil være inkluderet i denne forsikring

Hvad dækker retshjælpsforsikringen?

Forsikringen dækker retshjælp i tvister, som er opstået i privatlivet herunder sager mellem lejer og udlejer. Retshjælp i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder er således ikke dækket af forsikringen. En tvist vil sige, at parterne har en konflikt, og det er nødvendigt at løse problemet ved hjælp fra en domstol.

En betingelse for dækning er at det er rimelig grund til at indbringe sagen for domstolene, og at sikrede først har benyttet sig af muligheden til at behandle sagen ved et klagenævn, fx huslejenævnet. Kan tvisten behandles ved en offentlig myndighed, er sikrede også forpligtet til at først benytte sig af denne klage adgang.

Forsikringen skal være tegnet inden tvisten opstår, og vil dække omkostningerne, hvor søgsmålsgrunden indtræder i perioden fra forsikringens ikrafttræden og indtil dennes ophør.

Omkostninger som er dækket

Der er nogle omkostninger der altid dækkes af forsikringen, hvis ikke andre tilfælde siger noget andet. Omkostningerne er følgende:

-Egne sagsomkostninger

-Pålagte omkostninger til modparten

-Omkostninger til syn og skøn udmeldt af retten

-Omkostninger til retsmægling, som forudgående godkendes af selskabet

-Andre sagsomkostninger, som selskabet godkender

Omkostninger som ikke er dækket

Nogle omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen, herunder;

Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund

-Sikredes egne rejseomkostninger eller tabte arbejdsfortjeneste

-Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, midlertidige afgørelser om forbud og påbud, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, med mindre gruppesøgsmål er afholdt efter aftale med selskabet.

Omkostningerne til tvister, der kan behandles ved et klagenævn eller hos en offentlig myndighed

-Omkostninger som er dækket af sikredes ansvarsforsikring

-Omkostninger, som skyldes forsømmelse fra sikrede eller sikredes advokat, medmindre det kan godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger.

Småsager

Ved behandling af småsager (krav på under 50.000 kr.), dækker en retshjælpsforsikring kun nødvendig advokatbistand under hovedforhandlingen i retten, samt øvrige udgifter, eksempelvis retsafgifter og pålagte omkostninger til modparten. Advokatens eventuelle arbejde udover hovedforhandlingen, dækkes ikke af forsikringen, og skal betales af egen lomme.

Hvilke omkostninger er dækket ved småsager?

For sager, som kan behandles som småsager efter retsplejelovens kapitel 39, gælder tillige nogle regler. Når det gælder anmeldelse, kan den sikrede selv anmelde sagen til selskabet.

Retshjælpsforsikringen vil dække følgende udgifter ved småsager:

-egne omkostninger til advokat eller rettergangsfuldmægtig til hovedforhandlingen i retten

-retsafgifter

-pålagte omkostninger til modparten

-udgifter til sagkyndig erklæring godkendt af retten

-andre sagsomkostninger som godkendes af selskabet

Udgifter som ikke dækkes ved småsager

Udgifter som ikke dækkes ved småsager, er følgende:

-egne omkostninger til advokat eller rettergangsfuldmægtig under sagens forberedelse

-meromkostninger, der påføres en sag, fordi parterne aftaler, at sagen ikke skal behandles som en småsag, medmindre det på forhånd er godkendt af selskabet, eller det er åbenbart, at sagen ikke kunne have været behandlet som en småsag.

Få hjælp til din boligretssag

Skal du føre en sag mod din udlejer i boligretten, er du velkommen til at kontakte os omkring sagen. Det er gratis og uforpligtende, og vi hjælper dig gerne.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg