Ventetid ved huslejenævnet

Når en sag indbringes for huslejenævnet, skal de træffe afgørelse inden 4 uger fra nærmere givet tidspunkt. Hvis huslejenævnet ikke træffer afgørelsen inden 4 uger fra tidspunkterne, kan klageren indbringe en sag for boligretten uden at afvente nævnets afgørelse.

Indbringe sag for huslejenævnet

Det fremgår af lejelovens § 106, en lang række tvister og uenigheder mellem lejer og udlejer, som huslejenævnet kan træffe afgørelse i, hvis ikke parterne selv kan blive enige.

Huslejenævnet træffer afgørelser i tvist om blandt andet lejens størrelsen, tvister om pligt til istandsættelse efter fraflytning, og en række andre problemstillinger.

De sager som fremgår af lejelovens § 106, skal starte i huslejenævnet i første instans, således at huslejenævnet skal træffe en afgørelse, før man eventuelt anker sagen videre til Boligretten.

Det følger af boligreguleringslovens § 42, at huslejenævnet skal træffe afgørelse seneste 4 uger, fra det tidspunkt hvor nævnet har modtaget svar efter boligreguleringsloven § 39, stk. 4 eller § 40, stk. 4, eller hvor fristen for svar er udløbet, eller hvor parterne er mødt for nævnet efter § 41, stk. 2.

Forskellige tidsfrister

Det følger af boligreguleringslovens § 39, stk. 3, 1.pkt, at nævnet har en uge til at give den anden part i lejeforholdet underretning om sagens indbringelse.  I den forbindelse skal parten gives en frist på to uger til at give sine ytringer i sagen.

Besvarelse af spørgsmål nævnet stiller til sagens parter eller andre, skal normalt ske inden 2 uger, jf. boligreguleringsloven § 40, stk. 4, 1. pkt.

Når en sag indbringes for Huslejenævnet kan nævnet foretage besigtigelse. Huslejenævnet skal indkalde sagens parter til besigtigelse med mindst en uges varsel, jf. boligreguleringsloven § 41, stk. 1.

Nævnet skal træffe afgørelse inden 4 uger efter, at svar er modtaget efter § 39, stk. 2, hhv. § 40, stk. 4, eller når fristen for svar er udløbet etter de nævnte bestemmelser, eller efter at parterne har mødt for nævnet, typisk ved besigtigelse jf. boligreguleringsloven § 41, stk. 2.

Fristforlængelse

Der er i loven givet mulighed for at forlænge parternes frister for afgivelse af besvarelse, jf. boligreguleringsloven § 39, stk. 3, 2.pkt. Fristforlængelse kan gis dersom en part eksempelvis er repræsenteret ved advokat, som efter nævnets henvendelse skal kontakte sine mandater for at få oplysninger.

Der er også givet mulighed for at forlænge parternes frister, for besvarelse af de spørgsmål, nævnet stiller til sagens parter eller andre, jf. boligreguleringsloven § 40, stk. 4, 2.pkt. Det må foreligge særlige omstændigheder som taler for en fristforlængelse.

Nævnene er sædvanligvis imødekommende ved anmodning om fristforlængelse, såfremt parterne anmoder om en rimelig fristforlængelse.

Fristoverskridelse

Hvis huslejenævnet ikke træffer afgørelse senest 4 uger fra de ovennævnte tidspunkter, kan klageren indbringe sagen for boligretten uden at afvente nævnets afgørelse, jf. boligreguleringsloven § 43, stk. 6.

Efter bestemmelsens ordlyd er det kun ”klageren” der kan gå direkte til boligretten. Det må efter ordlyden ”træffer afgørelse”, antages, at det er tilstrækkeligt, at nævnet træffer beslutning inden for 4-ugerfristen, også selv om afgørelsen først sendes parterne senere end fire uger. En afgørelse som nævnet har truffet efter 4-ugersfristens udløb, men inden en boligretssag er anlagt, har således fuld gyldighed.

Hvis huslejenævnet træffer afgørelse efter sagens indbringelse for boligretten, bliver huslejenævnets afgørelse anset for at være ugyldigt, og ophæves.

Kontakt os

Har du ventet lang tid på en afgørelse fra huslejenævnet, er du velkommen til at kontakte os til en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg