Hvad er en boligretssag?

Lejligheder

Boligretssager omhandler lejens størrelse, mangler ved det lejede, opsigelse af lejeaftalen og generelle uenigheder mellem lejer og udlejer. Mange af sagerne har været forbi Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet før de kommer for boligretten. Sager vedrørende erhvervslejemål starter derimod direkte ved Boligretten.

Boligretten tager sig af sager om lejeforhold i ’hus og husrum’, hvor lejer og udlejer ikke kan nå til enighed. Det kan både gælde sager, hvor parterne kan være erhvervsdrivende eller private.  

Dommer og lægdommere

Ved boligretten er der en juridisk dommer, der er ansat af domstolene, og to lægdommere, som er udpeget af udlejer og lejer. Lægdommerne er ofte ikke jurister, men har viden og erfaring med bolig og huslejeforhold. Lægdommerne er udvalgte personer, som figurer på en liste ved Boligretten. Den ene liste er udpeget efter indstilling fra lokale udlejeforeninger og den anden liste er udpeget efter indstilling fra lokale lejerforeninger. Det er op til den juridiske dommer at godkende de to lægdommere, som udlejer og lejer har udpeget.

Sager om erhvervslejemål

Som udgangspunkt skal sager om leje af erhvervsmål anlægges i boligretten, hvis ikke udlejer og lejer for eksempel har aftalt i lejekontrakten at tvister skal behandles ved privat voldgift. Typiske sager om erhvervslejemål som behandles ved Boligretten omhandler mangler ved det lejede, uenighed om istandsættelse ved fraflytning af det lejede og opsigelse af lejeaftalen.

Forløbet hos Boligretten

Det er nødvendigt for lejer eller udlejer at anlægge sag an ved civil retssag, hvis man som udlejer eller lejer ønsker at indbringe sag for Boligretten. Sagen anlægges ved indlevering af stævning til Retten. Dernæst sender Retten stævningen til sagsøgte. Det vil fremgå af stævning, hvordan sagsøgte skal forholde sig, hvis vedkommende vil protestere mod kravet fra sagsøger.

Hvis sagsøgte ikke er enig i kravet fra sagsøger, skal vedkommende give Retten og sagsøgeren besked i et såkaldt svarskrift. Herefter vil Retten give besked om hvordan sagen skal forbedres og behandles. Ved forberedelsens slutning afholdes der en hovedforhandling. Hovedforhandlingen er det endelige møde inden der bliver afsagt dom.

Det er Retten som afsiger dom i overensstemmelse med sagsøgerens krav, hvis den sagsøgte, ikke reagerer, eller hvis sagsøgte er enig i kravet om beløbet. Afsiges der dom som følge af at den ene part ikke har reageret (udeblivelsesdom), så kan der anmodes om genoptagelse af udeblivelsesdommen.

Hvis den sagsøgte, ikke er tilfreds med afgørelsen, så er det muligt at anke afgørelsen til Landsretten.

Få retshjælp til din boligretssag

Det kan være omkostningsfuldt at indbringe en sag for Boligretten. Det skyldes at en boligretssag føres som en civil retssag, hvor der betales omkostninger ifbm. retssagen. Når der tales om småsager, så drejer det sig om sager, hvor kravet er på højest 50.000 kr. Ved småsager hjælper retten parterne med at forberede og oplyse sagen. Det betyder dog ikke, at du ikke kan vælge at lade en advokat hjælpe med at rådgive og vejlede dig gennem forløbet. Ofte er muligt at søge retshjælpsdækning gennem forsikringsselskabet, som er med til at dække advokatomkostninger. 

Kontakt os

Vi hjælper dig med din boligretssag. Vores vejledning og rådgivning bunder i mange års erfaring inden for boligretssager. Få den juridiske hjælp, som du har brug for. Kontakt os uforpligtende og gratis allerede i dag – find vores oplysninger her. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg