Kan man anke Huslejenævnets afgørelse?

Lejligheder

Hvis du har havnet i en tvist med din lejer eller udlejer, og I ikke på egen hånd kan løse konflikten, kan tvisten behandles af Huslejenævnet i første instans. Selv om Huslejenævnet træffer afgørelse i sagen, kan parterne stadigt være uenig eller utilfreds med resultatet. Hver part har derfor en mulighed til at anke sagen til Boligretten, som vil træffe en afgørelse som anden instans.

Huslejenævnets kompetence

Huslejenævnet træffer afgørelser i uenigheder mellem lejer og udlejer, i forbindelse med leje af et privat lejemål. Huslejenævnet træffer afgørelsen om de spørgsmål der hører under nævnets kompetence. Huslejenævnet kan behandle sager der fremgår af Lejelovens § 106, herunder blandt andet sager om huslejens størrelse, tilbagebetaling af depositum ved fraflytning, parternes pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse under lejeforholdet.

I tilfælde hvor du ikke er enig i afgørelsen, der er truffet i Huslejenævnet, har du mulighed for at indbringe sagen for Boligretten.

Boligretten som anden instans

Boligretten behandler de sager, som nævnene ikke har kompetence til at behandle. Normalt vil en sag først blive behandlet i Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, hvorefter de vil afgøre om det er nødvendigt at sende sagen direkte videre til Boligretten.

Udlejer og lejer kan også aftale at få en sag direkte behandlet i boligretten, men det er sjældent at det sker.  Lejer og udlejer er jo netop uenig i et forhold, og vil oftest sjældent være enige om at sagen skal indbringes direkte for boligretten.

Boligretten behandler også sager, hvor en af parterne er utilfreds med nævnenes afgørelsen. Når Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet har truffet en afgørelse, kan en af parterne anke afgørelsen til Boligretten. Boligretten fungerer da som en slags ”anden instans” til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

Frist for indbringelse

Fristen for at indbringe en sag for Boligretten er 4 uger fra det tidspunkt, hvor Huslejenævnet eller beboerklagenævnet har meddelt parterne sin afgørelse. Fristen regnes fra den dag, afgørelsen er kommet frem til parterne.

En boligretssag anlægges via minretssag.dk. Hjemmesiden er domstolenes sagsportal, hvor borgere, virksomheder, myndigheder eller deres advokater skal anlægge civile sager ved retterne. Når du anlægger en sag via minretssag.dk, foregår kommunikationen om sagen derinde, og du kan finde information om sagens oplysninger, processkrifter, bilag og mere.

Anlægge sag for Boligretten

At føre en sag i Boligretten er væsentligt mere omkostningsfuldt end at indbringe en sag for et nævn. Der skal betales for de omkostninger, der er forbundet med at føre en retssag, herunder sagsomkostninger i form af retsafgift og advokatsalær. Den part som taber retssagen er forpligtet til at betale omkostningerne, inkluderet modpartens udgifter til advokat. Her kan du læse mere om hvad det koster at føre en sag i Boligretten.

Der er meget at holde styr på under sagens forberedelser, herunder blandt andet processkrifter og frister for at sende ind dokumenter og beviser ind. Sagen afgøres af boligretten på baggrund af de dokumenter som bliver indsendt samt de forklaringer som parter og vidner afgiver under retssagen, så det er vigtigt, at det gøres korrekt. Det kan derfor være en god idé at få bistand af en advokat. Hvis du ønsker at anke Huslejenævnets afgørelse til Boligretten, kan en advokat hjælpe og rådgive dig igennem din sag fra start til slut.

Har du brug for hjælp til din sag?

Har du modtaget en afgørelse fra huslejenævnet eller beboerklagenævnet, som du ønsker at indbringe for boligretten eller har modparten allerede indbragt sagen for boligretten, er du velkommen til at kontakte os omkring din sag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg