Skimmelsvamp og fugt i mit lejemål – hvad gør jeg?

Skimmelsvamp

Bor du i en lejebolig, og har opdaget fugt og skimmelsvamp, eller du mistænker at det er et problem, skal du reagere straks. Skimmelsvamp anses som en mangel i lejemålet, og du må tage kontakt med din udlejer om problemet. Fugt og vækst af skimmelsvampe bør tages alvorligt, da det kan udgøre en sundhedsrisiko på sigt, og det kan være dyrt og omfattende at fjerne. Tvister om skimmelsvamp kan være komplekse, og det kan opleves at være uoverskuelig for lejer at håndtere sagen. Læs her mere om hvad du som lejer bør gøre når du opdager skimmelsvamp og fugt, og hvilke rettigheder du har.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er små mikroorganismer, som vokser bedst i relativt fugtigt klima. Skimmelsvamp er vækstbetinget, og kræver oxygen, organisk materiale og fugt for at kunne udvikle sig. Fugt er derfor som regel årsagen til skimmelsvamp. Fugt kan skyldes vandskader og utætheder i klimaskærmene, men det kan også skyldes fugt, der kommer fra lejers brug af lejemålet. Det kan være fugt fra når du bader, laver mad, tørre tøj eller andet. Glemmer man at lufte ud, risikerer man kondens i de områder hvor det er mangelfuld cirkulation af luften. Skimmelsvamp forekommer også ofte af fejl i bygningskonstruktioner og forkerte anvendelse af materialer.

Hvordan ser skimmelsvamp ud?

Skimmelsvamp har en tydelig karakter, og viser sig ved misfarvninger som optræder i forskellige nuancer og farver. Det kan være store eller små plamager, i alt fra hvid, lysegrå, sort, blågrøn til rød farve. Skimmelsvamp kan også have en lodden overflade.

Hvordan opdager jeg skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er tit gemt godt og ikke umiddelbart til at se med det blotte øje. Den vokser ofte på mørke og skjulte stede, hvor det er fugtigt. Det kan være at der vokser skimmelsvamp på steder du ikke har tænkt på, eller steder som er skjult, og som er svære at opdage. Skimmelvæksten kan gemme sig bag paneler, tapetet eller under gulvet. Det er sværere at konstatere skjult skimmelsvamp, og det kan være at du behøver professionel hjælp til at undersøge nærmere.

Ellers er skimmelsvampe ofte at opdage på steder hvor det opstår fugt, særligt på badeværelser, rundt/ved vinduer, i tag- og gulvkonstruktion og kældere. Gå en runde i huset og tjek om der er nogle synlige tegn på skimmelsvamp. Mange skimmelsvampe afgiver organiske stoffer, som lugter muggent eller jordslået. Det kan derfor være et tegn på at det er skimmelsvamp hvis boligen har en muglugt. Fysiske symptomer på dit helbred kan også indikere at det kan være skimmelsvamp i din bolig.

Symptomer på påvirkning af skimmel

En person som opholder sig i bygninger som er ramt af skimmelsvamp, kan få forskellige symptomer. Symptomer på skimmelsvamp kan blandt andet være; irriterede øjne, kløende næse, hovedpine, træthed, svimmelhed, hoste og nedsat immunforsvar. Hvis du har mistanke om skimmelsvamp i lejemålet, er det vigtigt at holde øje med symptomerne.

Er skimmelsvamp farligt?

Skimmelsvamp frigiver bl.a. nogle giftstoffer, som kan være sundhedsskadelig på sigt, både for mennesker og dyr. Mennesker reagerer forskelligt på skimmelsvampe, og det er ikke alle som reagerer på de sundhedsskadelige stoffer. Skimmelsvamp rammer især følsomme personer samt børn og voksne, der har astma, høfeber eller allergi. Selv om skimmelsvamp i sjældne tilfælde er akut sundhedsskadeligt, er det vigtigt at tage problemet alvorlig. Hvis der er fugt i boligen, skal denne tørres ud, og årsagen til fugten skal fjernes. Har det opstået skimmelsvamp, skal også dette fjernes.

Hvordan forebygge og fjerne skimmelsvamp?

Det er ingen som vil have, eller ønsker et problem med skimmelsvamp. Skimmelsvamp er ikke bare dårligt for boligen, det er også dårligt for indeklimaet og på sigt din sundhed. Det er grund til at være på vagt ud fra et forsigtighedsprincip, og få tiltag kan mindske risikoen for vækst af skimmelsvamp. Skimmelsvamp vokser bedst i relativt fugtigt klima, og det er derfor vigtigt at holde boligen tør og undgå at det danner sig fugt. Her er nogle gode råd til, hvordan du selv kan forebygge skimmelsvamp;

-Luft hyppigt ud for at udskifte den varme og ofte vandmættede luft.

-Jævnlig opvarmning af alle rum i de kolde tider. Når du kombinerer jævnlig opvarmning og udluftning, kommer du af med den høje luftfugtighed.

-Rengør boligen jævnligt rent. Du fjerner skimmelsvampens spore når støv tørres væk med en fugtig klud, og når der støvsuges. Det kan også være skimmel i møbler, så du skal også støvsuge og vaske møblerne med betræk.  

-Hold udkig efter tegn på fugt og vandskader. Fugt og vandskadet kan udvikle sig til skimmelsvamp på kort tid, så det er vigtigt at du reagerer hurtigt. Forsøg at begrænse skadens omfang, og forsøg at finne ut af hvor vandet kommer fra.

Selvom du har gjort alt efter bogen, kan det alligevel ske, at boligen bliver ramt af skimmelsvamp. Det er alligevel et par råd at hente, hvis din bolig er rammet af skimmelsvamp. Et mindre angreb kan man ofte fjerne selv, typisk på malede vægge, murværk, fliser eller klinker. Ofte kan det vaskes væk med et desinfektionsmiddel eller et skimmelbekæmpelsesmiddel. Nogle ganger er angrebet så omfattende, at du er nødt til at fjerne de materialer, hvor skimmelsvampen gror og udskifte dem med nye. Dette kan være en lang og dyr proces, og i de fleste tilfælde bør du søge professionel hjælp.   

Hvad gør jeg når jeg opdager fugt og skimmelsvamp?

Som lejer af en bolig, har du et ansvar for at reagere, hvis du tror boligen er ramt af skimmelsvamp. Skimmelsvamp bør altid fjernes hurtigst muligt, så tag kontakt med din udlejer straks du opdager eller mistænker at det er skimmelsvamp i boligen. Skimmelsvampe anses som en mangel i lejemålet, så længe det ikke er nævnt i lejeaftalen eller lejer kunne opdage det ved en almindelig gennemgang af boligen.

Tag kontakt med udlejer skriftlig, så har du bevis på at du har givet udlejer besked og dermed givet han mulighed for at gøre noget ved problemet. Udlejer skal herefter, hurtigst muligt, foretage undersøgelse af, om det er skimmelsvamp, hvor stort omfang problemet har og hvad som er årsagen til væksten. Hvis det er udlejer som har ansvaret for skimmelsvampen, er det ham som skal betale for udbedring. Hvis ikke lejer gør de nødvendige foranstaltninger for at stoppe skimmelvæksten, kan lejer blive ansvarlig for udviklingen.

Hvem er ansvarlig for skimmelsvamp?

Det kan være dyrt at undersøge og fjerne skimmelsvamp, og det er derfor nødvendigt, at klarlægge hvem der har ansvaret for, at det er opstået. For at klarlægge hvem der har ansvaret, må det undersøges om lejer ikke har opretholdt lejemålet i den aftalte stand, eller om skimmelsvampen skyldes bygningsfejl.

De vedligeholdspligter der påhviler dig som lejer er anført i din lejekontrakt. Ofte vil det være formuleret at lejer jævnlig skal sørge for udluftning og ventilation af lejemålet, for at undgå fugtdannelse og svampeangreb. Hvis lejer ikke har opretholdt pligterne som følger af aftalen, bliver lejer gjort ansvarlig, og hæfter for udbedringen af manglen.

Hvis skimmelsvampen er udlejers ansvar, skal udlejeren udbedre manglen. Hvis ikke udlejer udbedrer manglen eller reagerer på lejers henvendelse, er det en række rettigheder lejer kan gøre brug af.

Lejers rettigheder ved fund af skimmelsvamp og fugt

Såfremt det er udlejer, som er ansvarlig for at der er opstået skimmelsvamp, kan lejer gøre brug af en række rettigheder.

Hvis lejemålet er ubeboeligt som følge af skimmelsvampen, har lejer mulighed for at ophæve lejeaftalen uden at skulle betale husleje i den sædvanlige tre måneders opsigelsesperiode. Ophævelse er dog betinget af at skimmelsvampen er forårsaget af enten konstruktionsfejl eller udlejers manglende vedligeholdelse af lejemålet, at lejer har bedt udlejer om at udbedre manglen og udlejer herefter undlader at udbedre manglen.

Dersom udlejer ikke straks udbedrer manglen efter påkrav, kan lejer udbedre skimmelsvampen for udlejers regning efter lejelovens § 11, stk. 1. Lejeren må dog bevise, at der foreligger en mangel ved det lejede og at udlejer først har haft mulighed til at udbedre manglen selv.

Først når udlejer ikke udbedrer manglen, kan lejeren kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe manglen er værdiforringende – altså reducerer brugsværdien af lejemålet. Krav om forholdsmæssigt afslag fremgår af lejelovens § 11, stk. 2. Det er ikke et krav om at manglen har haft et væsentligt omfang, men det skal som udgangspunkt være en mangel, som har stor betydning for lejers brug af lejemålet.

Lejer kan også kræve erstatning efter lejelovens § 13 hvis lejemålet ikke er i den stand som er aftalt, eller hvis udlejer har handlet svigagtigt. Det kan være erstatning for udgifter til midler for at fjerne skimmelsvamp eller for udgifter til midlertidig bolig.

Hvis udlejer og lejer er uenige

I tilfælde af, at lejer og udlejer er uenige om for eksempel løsningen på skimmelsvampen eller hvis udlejer ikke reagerer, kan sagen anlægges for Huslejenævnet eller Boligretten. Huslejenævnets afgørelse, er ikke en dom, og kan derfor ikke gennemtvinges. Hvis en part ikke retter sig efter afgørelsen, kan det blive nødvendigt at indberette sagen for retten.

Huslejenævnet

Huslejenævnet er en uafhængig instans – et nævn, der består af tre fagkyndige personer, herunder en formand, der er jurist, og to medlemmer som har kendskab til lejeforhold. Huslejenævnet har kompetence til at afgøre bestemte sager som følger af lejeloven § 106, stk. 1. Sagen skal som udgangspunkt først vurderes, om den kan behandles af Huslejenævnet inden den kommer for boligretten. Parterne kan dog, når det er opstået uenigheder, aftale, at sagen kan indbringes for boligretten, uden at huslejenævnet har behandlet sagen. Det er dog kun i få tilfælde, hvor parterne aftaler dette.

I en tvist om skimmelsvamp, træffer huslejenævnet kun afgørelse i sagen hvis skimmelsvampen skyldes udlejers manglende vedligeholdelse af lejemålet. Huslejenævnet kan ikke pålægge udlejer at udføre forbedringer for at hindre, at der opstår skimmelsvamp igen. Da må sagen indbringes for Boligretten. Hvis du som lejer ikke er tilfreds med Huslejenævnets afgørelsen, kan du også anke afgørelsen til Boligretten.  Ønsker parterne at anke Huslejenævnets afgørelse til boligretten, skal det ske inden fire uger efter Huslejenævnets afgørelse.

Boligretten

Boligretten er en domstol, der hører ind under byretten, som behandler tvister mellem lejer og udlejer. Efter Lejeloven § 107, stk. 1, kan tvister om lejeforhold indbringes for boligretten, hvis ikke huslejenævnet har kompetence til at behandle sagen. Sagen skal som udgangspunkt først vurderes, om den kan behandles af Huslejenævnet inden den kommer for boligretten. I sager om skimmelsvamp kan Boligretten pålægge udlejer at udføre forbedringer for at hindre, at der opstår skimmelsvamp igen. Næsten alle har en retshjælpsforsikring, som betaler stort set alle udgifter ved en sag i boligretten, hvorfor der ikke vil være særlige udgifter ved at føre en retssag.

Hvis du ikke er tilfreds med boligrettens afgørelse, har du mulighed for at anke denne dom til landsretten.

Kontakt os og få hjælp til din sag

Har du haft problemer med skimmelsvamp i dit lejemål igennem en periode, og vil udlejer ikke udbedre manglerne? Så kontakt os – det er gratis og uforpligtende. Vi er klar til at hjælpe dig!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg